ἐν δὲ δικαιοσύνῃ συλλήβδην πᾶσ' ἀρετὴ ἔνι
Αριστοτέλης | Ηθικά Νικομάχεια 1129 b 27-32